บทความ ดาวน์โหลดฟรี

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร

- Theory of Structures ระดับภาคีวิศวกร

 

- Structural Analysis ระดับสามัญวิศวกร

 

บทความวิจัย

- แนวทางการสร้างบ้านดิน (จากบางส่วนของปริญญานิพนธ์เรื่อง การปรับปรุงบ้านดินระบบผนังรับแรง)

 

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาอัลกอริทึมในการทำระดับแนวทางและระดับแนวทางตามขวาง
ผู้เขียน
ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
(นำเสนอในการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13) 2551

 

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเลือกเส้นทางการเคลื่อนย้ายดิน ในโครงการจัดรูปที่ดินประเภทสมบูรณ์แบบ
ผู้เขียน
ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน , อ.ทองพูล ทาสีเพชร
ปีพ.ศ.
(นำเสนอในการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12) 2550

 

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแนวคิดการป้อนข้อมูลและ แสดงผลลัพธ์สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยวิเคราะห์โครงข้อหมุน
ผู้เขียน
ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน ,นายชยธร ชาติพฤกษพันธุ์
ปีพ.ศ.
(นำเสนอในการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11) 2549

 

บทความวิชาการ

ชื่อเรื่อง
กราฟิกน้ำหนักบรรทุกบนคาน ตอนที่ 1
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2549

 

ชื่อเรื่อง
การติดตามผลและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนสาขาโยธา จำนวน 2 รายวิชา
ผู้เขียน
ผะอบ พวงน้อย และ สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2549

 

ชื่อเรื่อง
Program corner การสร้างกราฟิก FBD คานต่อเนื่อง ตอนที่ 1
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2548

 

ชื่อเรื่อง
Program corner การสร้างกราฟิก FBD คานต่อเนื่อง ตอนที่ 2
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2548

 

ชื่อเรื่อง
การปรับสเกลหน้าจอแบบพอดีกับกราฟิกคาน
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2548

 

ชื่อเรื่อง
โปรแกรมกราฟิกในงานวิศวกรรม เรื่อง การกำหนดสเกลในการแสดงผลที่จอภาพ
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2548

 

ชื่อเรื่อง
แนวทางการสร้างวิซาร์ด เพื่อกำหนดข้อมูลสำหรับวิเคราะห์โครงข้อหมุน
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2544

 

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านกราฟิกสำหรับแสดงแผนภาพการวิเคราะห์คาน
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2542

 

ชื่อเรื่อง
การคำนวณหาแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคานแบบง่ายด้วยคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋า
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2541

 

ชื่อเรื่อง
เขียนโปรแกรมค้นหาศัพท์เฉพาะกิจ
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2540

 

ชื่อเรื่อง
รวมบทความการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบปาสกาล เล่มที่ 1
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2540

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:19 น.)