บทความ

บทความทั่วไป

- เฉลยวิธีทำอินทิเกรต 200 ข้อ (พฤษภาคม 2564)

- การนำค่าจากมยผ. ไปใช้ในซอฟต์แวร์ต่างประเทศ

- ตัวอย่างการคำนวณ วิชากำลังวัสดุ : หน่วยแรงและความเครียด, แรงบิด

- คู่มือแก้ปัญหาโจทย์ วิชากำลังวัสดุ : การวิเคราะห์หน่วยแรงและความเครียด, แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน

- ตัวอย่างการคำนวณ วิชากำลังวัสดุ : หน่วยแรงในคาน

- ตัวอย่างการคำนวณ วิชากำลังวัสดุ : การแอ่นตัวของคาน, เสา

- การเตรียมข้อมูลในการใช้ซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบ 2 มิติ

คู่มือการใช้งาน CvET_Truss

คู่มือการใช้งาน RMUTSB-RC

เฉลยวิธีทำข้อสอบสภาวิศวกร

- Theory of Structures ระดับภาคีวิศวกร (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2564)

- Structural Analysis ระดับภาคีวิศวกร (เมษายน 2564)

- Structural Analysis ระดับสามัญวิศวกร

 

บทความวิจัย

- แนวทางการสร้างบ้านดิน (จากบางส่วนของปริญญานิพนธ์เรื่อง การปรับปรุงบ้านดินระบบผนังรับแรง)

 

ชื่อเรื่อง ค่าสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหวในทุกอำเภอของอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ. 1301/1302-61)
ผู้เขียน สิวะลักษมณ์ ขำนุรักษ์ และ สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ. 2563 (นำเสนอในการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2562 จ.ชลบุรี)

 

ชื่อเรื่อง แนวทางการวิเคราะห์โครงหลังคาแบบโครงถักเพื่อต้านแรงลมที่กระทำในแนวขนานกับสันหลังคา
ผู้เขียน ปรมัตถ์ ปิงจอม และ สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ. 2562 (นำเสนอในการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี)

 

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาอัลกอริทึมในการทำระดับแนวทางและระดับแนวทางตามขวาง
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2551 (นำเสนอในการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13)

 

 

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแนวคิดการป้อนข้อมูลและ แสดงผลลัพธ์สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยวิเคราะห์โครงข้อหมุน
ผู้เขียน
ชยธร ชาติพฤกษพันธุ์ และ สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2549 (นำเสนอในการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11)

 

บทความวิชาการ

ชื่อเรื่อง
กราฟิกน้ำหนักบรรทุกบนคาน ตอนที่ 1
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2549

 

ชื่อเรื่อง
Program corner การสร้างกราฟิก FBD คานต่อเนื่อง ตอนที่ 1
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2548

 

ชื่อเรื่อง
Program corner การสร้างกราฟิก FBD คานต่อเนื่อง ตอนที่ 2
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2548

 

ชื่อเรื่อง
การปรับสเกลหน้าจอแบบพอดีกับกราฟิกคาน
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2548

 

ชื่อเรื่อง
โปรแกรมกราฟิกในงานวิศวกรรม เรื่อง การกำหนดสเกลในการแสดงผลที่จอภาพ
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2548

 

ชื่อเรื่อง
แนวทางการสร้างวิซาร์ด เพื่อกำหนดข้อมูลสำหรับวิเคราะห์โครงข้อหมุน
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2544

 

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านกราฟิกสำหรับแสดงแผนภาพการวิเคราะห์คาน
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2542

 

ชื่อเรื่อง
การคำนวณหาแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคานแบบง่ายด้วยคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋า
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2541

 

ชื่อเรื่อง
เขียนโปรแกรมค้นหาศัพท์เฉพาะกิจ
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2540

 

ชื่อเรื่อง
รวมบทความการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบปาสกาล เล่มที่ 1
ผู้เขียน
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2540

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2021 เวลา 23:26 น.)