โปรแกรมทำมืออื่นๆ

ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี

 

 

RMUTSB-RC : เวอร์ชั่น 0.95

ดาวน์โหลด RMUTSB-RC : เวอร์ชั่น 0.95

------------------------------------------------------------------------

DON_Truss เวอร์ชันทดลองใช้

ดาวโหลดฟรีโปรแกรมเวอร์ชันทดลองใช้ (ความสามารถจะน้อยกว่าเวอร์ชันเต็ม ซึ่งจะจัดจำหน่าย)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมเวอร์ชันทดลองใช้

 

ดอนทรัส : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุนเหล็ก

ความสามารถ:

วิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุนเหล็กรูปพรรณ รวมถึงการถอดวัสดุเพื่อนำไปสั่งซื้อเหล็ก และนำไปวางแผนการตัดขนาดเหล็กในแต่ละชิ้นส่วนได้ โดยการออกแบบอ้างอิงตามกฎกระทรวง และมาตรฐานการออกแบบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

คุณลักษณะเด่น:

· ใช้ภาษาไทยในการทำงานทั้งหมด

· มีตัวช่วยในการป้อนข้อมูลโครงข้อหมุน ซึ่งทำให้การป้อนข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วมาก

· การวิเคราะห์และออกแบบทำได้โดยอัตโนมัติ

· มีฐานข้อมูลตางรางเหล็กรูปพรรณ 9 ชนิดเหล็ก โดยมีขนาดหน้าตัดที่มีขายในท้องตลาด

· มีทางเลือกที่หลากหลายในการออกแบบขนาดหน้าตัดคือ

1)   กำหนดชนิดหน้าตัดในฐานข้อมูล โดยใช้ชนิดเดียวกันทุกชิ้นส่วน แล้วเลือกออกแบบหน้าตัดได้โดย

1.1 DON_Truss คำนวณหน้าตัดทุกชิ้นส่วน

1.2 DON_Truss เลือกหน้าตัดที่ใหญ่สุดให้กับทุกชิ้นส่วน

1.3  ผู้ใช้กำหนดหน้าตัดเพื่อออกแบบเอง

2)   กำหนดชนิดหน้าตัดในฐานข้อมูล โดยแบ่งตามรูปแบบของชิ้นส่วน คือ ชิ้นส่วนเอียง, ตั้ง, นอน (สามารถเลือกชนิดเหล็กที่ต่างกันได้) แล้วเลือกออกแบบหน้าตัดได้โดย

2.1 DON_Truss คำนวณหน้าตัดทุกชิ้นส่วนในแต่ละรูปแบบชิ้นส่วน

2.2 DON_Truss เลือกหน้าตัดที่ใหญ่สุดให้กับแต่ละรูปแบบชิ้นส่วน

2.3  ผู้ใช้กำหนดหน้าตัดเพื่อออกแบบเองในแต่ละรูปแบบชิ้นส่วน

3)  ผู้ใช้เลือกชนิดและขนาดหน้าตัดเอง

· ผลลัพธ์การคำนวณแสดงทั้งในภาพรวมทุกชิ้นส่วน และรายการคำนวณโดยละเอียดในแต่ละชิ้นส่วน

 

· การถอดวัสดุแสดงทั้งอย่างละเอียดและแบบสรุปเพื่อนำไปใช้

------------------------------------------------------------------------

 

CCT-TRUSS version 1.71

ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์โครงข้อหมุน พัฒนาเพิ่มเติมจากเวอร์ชัน 1.70


ดาวน์โหลด CCT-TRUSS version 1.71

ผู้พัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน


---------------------------------------------------------------------------------


RMUTSB-RC : เวอร์ชั่น 0.9

ดาวน์โหลด RMUTSB-RC : เวอร์ชั่น 0.9

ดาวน์โหลด คู่มือโปรแกรม RMUTSB-RC : เวอร์ชั่น 0.9

 

------------------------------------------------------------------------


MemberRC (พัฒนาบน Microsoft Visual Basic 6.0)

ดาวน์โหลดรหัสต้นฉบับโปรแกรม 

---------------------------------------------------------------------------------


CCT-Beam version 1.0

ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์โครงสร้างคาน

ดาวน์โหลด CCT-Beam version 1.0


ผู้พัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน


---------------------------------------------------------------------------------


CCT-RC version 2.0

ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Design) ใช้คำนวณออกแบบพื้น คาน และเสา แบบคิดทีละชั้นอาคาร


ดาวน์โหลด CCT-RC version 2.0

ผู้พัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน และคณะ


---------------------------------------------------------------------------------


DTM (Digital Terrain model)

ซอฟต์แวร์สำหรับจำลองภาพเส้นชันความสูง (Contour) สามารถแสดงในรูปแบบ 3 มิติและสามารถหาปริมาตรดินขุดดินถม (Cut and Fill)ได้ดาวน์โหลด DTM (Digital Terrain model)

ผู้พัฒนา

ขรรค์ชัย ศรีสลับ

ศุภชัย ทิพสุวรรณสูตร

อาจารย์ ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน


---------------------------------------------------------------------------------


NECTECBEAM 1.2

ซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการคำนวณพฤติกรรมของคานในรูปแบบ

ต่าง ๆ ตามมาตรฐาน AISC (American Institute of Steel Construction)

รวมทั้งหมด 31 รูปแบบดาวน์โหลด NECTECBEAM 1.2

ผู้พัฒนา

นันทพงษ์ พิกุลทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน


---------------------------------------------------------------------------------


SD BEAM 1.0

ซอฟต์แวร์ช่วย วิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้วิธีสมการสามโมเมนต์ (Three Moment Equation Method) และออกแบบคาน โดยใช้วิธีกําลัง (Strength Method )

การวิเคราะห์และออกแบบจะสามารถป้อนข้อมูลของนํ้าหนักใช้งาน (Service Load) และเปลี่ยนเป็นนํ้าหนักที่เพิ่มค่าแล้ว (Factored Load ) ได้


ดาวน์โหลด SD BEAM 1.0

ผู้พัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน และคณะ


----------------------------------------------------------------------------------


หรือดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ Tumcivil.com

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:39 น.)