DON_RC

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ วิเคราะห์ ออกแบบ และถอดวัสดุ พร้อมกันทั้งอาคารโดยอัตโนมัติ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

 

 

 • อัพเดท DON_RC version 2.20
 •  

  ดาวน์โหลด RMUTSB-RC : เวอร์ชั่น 0.9 (กรณีที่เปิด DON_RC ไม่ได้ ให้ลงโปรแกรมนี้ก่อน)

   

   

 • อัพเดท DON_RC version 2.01
 • รายละเอียดการอัพเดท DON_RC
 • วีดีโอรายการอัพเดท
 • อัพเดท DON_RC version 1.95 รายละเอียดการอัพเดท DON_RC
 • อัพเดท DON_RC version 1.91 คู่มืออบรมครั้งที่ 3 วันที่ 8 กค.2560 และรายละเอียดการอัพเดท DON_RC
 • อัพเดท DON_RC version 1.85 และรายละเอียดการอัพเดท DON_RC
 • อัพเดท DON_RC version 1.80 และรายละเอียดการอัพเดท DON_RC
 • อัพเดท DON_RC version 1.75 และรายละเอียดการอัพเดท DON_RC
 • อัพเดท DON_RC version 1.71
 • รายละเอียดการอัพเดท DON_RC
 • อัพเดท DON_RC version 1.61
 • ดาวน์โหลดไฟล์ hand2D.ico
 • รายละเอียดการอัพเดท DON_RC version 1.61
 • รายละเอียดการอัพเดท DON_RC version 1.50
 • รายละเอียดการอัพเดท DON_RC version 1.45
 • รายละเอียดการอัพเดท DON_RC version 1.40
 • รายละเอียดการอัพเดท DON_RC version 1.35
 • รายละเอียดการอัพเดท DON_RC version 1.32
 • รายละเอียดการอัพเดท DON_RC version 1.30
 • รายละเอียดการอัพเดท DON_RC version 1.20
 • รายละเอียดการอัพเดท DON_RC version 1.10

 • วีดีโอการใช้งาน DON_RC

 • คู่มือการใช้งาน DON_RC
 • - บทนำ

  - การวิเคราะห์และออกแบบ

  - การถอดวัสดุ

  - ส่วนประกอบของโปรแกรม

  - การป้อนข้อมูล

  - สมบัติของวัสดุ

  - ทางเลือกในการออกแบบ

  - ผลลัพธ์ของการออกแบบ

  - ผลลัพธ์ของการถอดวัสดุ

  - การพิมพ์ข้อมูล

  - การออกแบบย่อย

  - ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม

  - ภาคผนวก

   

 • คู่มืออบรมการใช้งาน DON_RC (วันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558)
 • - Cover

  - Preface

  - Content

  - Planning

  - Example_1

  - Example_2

  - Example_3

  ไฟล์ข้อมูลตัวอย่างในการอบรม

   

  ความสามารถ

  วิเคราะห์และออกแบบ แผ่นพื้น คาน และเสา ทีละชั้นทุกชั้นของอาคาร รวมถึงฐานราก พร้อมกันโดยอัตโนมัติ

  มีเมนูย่อย ออกแบบฐานรากวางบนดิน ทีละต้น

  มีเมนูย่อย ออกแบบฐานรากวางบนเสาเข็ม ทีละต้น

  ถอดวัสดุคอนกรีต ไม้แบบ และเหล็กเสริมของแผ่นพื้น คาน เสา ทั้งอาคาร และฐานรากทุกต้น

  การแสดงผลทางกราฟิก สามารถแสดงได้หลากหลายทั้งผังคาน 2 มิติ ของแต่ละชั้น, รูปทรงอาคาร 3 มิติ,

  แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด และรายละเอียดของการเสริมเหล็กพื้น-คาน-เสา-ฐานราก

   

  คุณลักษณะเด่น

  การถ่ายน้ำหนักบรรทุกจากพื้น-คาน-เสา ทำได้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่หลังคาถึงฐานราก

  ใช้ภาษาไทยในการทำงานทั้งหมด (เมนูภาษาไทย)

  รายการคำนวณภาษาไทย

  ใช้หน่วยเมตริกในการวิเคราะห์และออกแบบ ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศไทย

  มีตัวช่วยในการป้อนข้อมูลอาคาร ซึ่งทำให้การป้อนข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วมาก

  การวิเคราะห์และออกแบบทำได้โดยอัตโนมัติ

  ผลลัพธ์การคำนวณแสดงทั้งในภาพรวมของแต่ละองค์อาคาร

  รายการคำนวณแสดงโดยละเอียดของแต่ละองค์อาคาร

  แสดงผัง/แผนภาพแรงเฉือน และโมเมนต์ดัดของคาน

  การถอดวัสดุแสดงทั้งอย่างละเอียดและแบบสรุปเพื่อนำไปใช้

  ทฤษฎี

  การออกแบบองค์อาคาร ใช้วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Design, WSD)

  โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ข้อกำหนดของกำลังและหน่วยน้ำหนักในการออกแบบ อ้างอิงตามกฎกระทรวง และมาตรฐาน

  ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ขอบเขต

  วิเคราะห์เฉพาะน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งที่กระทำกับองค์อาคารเท่านั้น

  ยังไม่รวมการวิเคราะห์แรงในแนวราบ คือ แรงลม และแรงแผ่นดินไหว

  ยังไม่รวมการวิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยม

  ยังไม่รวมการวิเคราะห์และออกแบบคานโค้ง และคานในแนวเฉียง

  ยังไม่รวมการวิเคราะห์และออกแบบองค์อาคารรับแรงบิด

  ยังไม่รวมการวิเคราะห์และออกแบบเสารับโมเมนต์ดัด

   

  ยังไม่รวมการวิเคราะห์และออกแบบฐานรากรับโมเมนต์ดัด

  แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2018 เวลา 17:35 น.)