ซอฟต์แวร์ ดาวน์โหลดฟรี

01. CCT-Truss เวอร์ชัน 1.90 วิเคราะห์โครงข้อหมุน 2 มิติ

02. CvET_Truss เวอร์ชัน 1.00 วิเคราะห์สเปซทรัส

03. RMUTSB-RC version 0.95 วิเคราะห์และออกแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอัตโนมัติพร้อมกันทีละชั้น โดยวิธี WSD

04. CvET_Beam เวอร์ชัน 1.00 วิเคราะห์คานต่อเนื่อง

05. WERA version 2.50 วิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว, วิเคราะห์แรงภายในโครงข้อแข็งเนื่องจากแรงด้านข้าง

06. DON_V1 version 1.50 คำนวณหาแรงแผ่นดินไหว ตามมยผ.1302 วิธีแรงสถิตเทียบเท่า

07. DON_V2 version 1.20 คำนวณหาแรงแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวงฉบับพ.ศ. 2550

08. DON_V3 version 1.10 คำนวณหาหน่วยแรงลมของอาคารสูงปานกลาง ตามมยผ.1311-50

09. DON_Gable version 1.00 คำนวณหาหน่วยแรงลมของอาคารเตี้ย ตามมยผ.1311-50

10. DON_Bandai version 1.20 ออกแบบบันไดและคานชานพัก โดยวิธี WSD

11. DON_PaC version 1.00 คำนวณ profile และ cross section ในงานสำรวจ

12. DON_Slab version 1.00 คำนวณหาค่า K , COF และ FEM ของแผ่นพื้นไร้คาน

13. CCT-RC version 2.00 วิเคราะห์และออกแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอัตโนมัติพร้อมกันทีละชั้น

14. CCT-Beam version 1.00 วิเคราะห์คานต่อเนื่อง

15. KumarnBeam version 1.00 วิเคราะห์และออกแบบคานคสล. โดยวิธี SDM

16. CCT-RC version 2.00 วิเคราะห์และออกแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอัตโนมัติพร้อมกันทีละชั้น

17. SD BEAM 1.0 วิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้วิธีสมการสามโมเมนต์ และออกแบบคานโดยใช้วิธีกําลัง

18. DTM (Digital Terrain Model) version 1.00 จำลองภาพเส้นชันความสูงแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ และหาปริมาตรดินขุดดินถม

19. NECTECBEAM เวอร์ชัน 1.20 ซอฟต์แวร์สำหรับแสดงสูตรและแผนภาพพฤติกรรมของคาน ตามเงื่อนไขของน้ำหนักบรรทุกสถิตแบบต่างๆ

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020 เวลา 11:49 น.)