503-38-02 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรโยธา

503-38-02 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรโยธา

— การใช้ Excel ช่วยในการคำนวณ

— รากของสมการ

 

ระบบสมการเชิงเส้น

ø กฎของคราเมอร์

ø ระเบียบวิธีการกำจัดแบบเกาส์์

ø ระเบียบวิธีการแยกแบบโชเลซกี

 

การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุด

ø การถดถอยแบบเชิงเส้น

ø การถดถอยแบบพหุนาม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2013 เวลา 17:25 น.)