แอดไวเซอร์

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

ชื่อเรื่อง กรณีศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2532-2556
(Case Studies of Building Failure in Thailand During 1989- 2013)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์ วสุรัตน์ ไชยนุวัติ และศิวพันธ์ แซ่ลิ้ม
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ. 2557

 

ชื่อเรื่อง การศึกษาระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
(Study of Flood Prevention System at Suphanburi Municipality Area)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์ ภัทรพงศ์ เหมตะศิลป, วิศรุต สะราคำ และ ณัฐวุฒิ แม้นพวก
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ. 2556

 

ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture ในการวางแผนงานก่อสร้าง
(Application of the Autodesk Revit Architecture Software to Planning a Construction Project)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์ ศุภวิชญ์ ศรีวงศ์, พงศพล คำพิมูล และ ธีรวุฒิ วงศ์ข้าหลวง
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ. 2555

 

ชื่อเรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์โครงข้อแข็ง (CVET-Frame)
(CVET-Frame : computer program for rigid frame analysis)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์ สุวัฒน์ เรืองภักดี, พันธวัฒน์ ชื่นเจริญสุข และ ดุสิฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ. 2553

 

ชื่อเรื่อง กรณีศึกษาบ้านลอยน้ำ
(Case study of floating house)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์ สุริยา พลทะยาน, เมษยน ธัญธนนุกุล และ ณัฐวุฒิ กันหาทอง
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ รศ.ดำเนินภร คงพาลา และ ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ. 2553

 

ชื่อเรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก
(Computer program for steel structure member design)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์ สันติชัย สิทธิวัง, ธนพงศ์ ปิยะสิงห์ และ ศิวะ คงเหล่า
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ และ ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ. 2553

 

ชื่อเรื่อง ระบบสืบค้นแผนที่ดิจิตอล
(Digital searching map system)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์ ดนัย กล้าการขาย, อภิชัย ดอนพิมพ์ และ เศกสิต มาลัยประเสริฐ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย และ ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ. 2552

 

ชื่อเรื่อง การศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2544-2550
(A study of building failure in Thailand during 2001-2007)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์ อนุรุต กสิกวัตร์ และ วิชิต พิมพิลา
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ. 2551

 

ชื่อเรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำระดับแนวทางและการทำระดับแนวทางตามขวาง
(A computer program for profile and cross section)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์ วัฒนพงศ์ วรินทรเวช, วีรภัทร ศิริพันธ์ และ เอกณรงค์ เครือจันทร์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน และ ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย
ปีพ.ศ. 2550

 

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับออกแบบชิ้นส่วนอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก
(Application software development for the design of reinforced concrete building member)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
พนมธรัศม์ เตางาม, ธราพงษ์ สาลีอาจ และ อนุวัต ศรีเจริญ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2549

 

ชื่อเรื่อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างไม้
(A computer program for structural wood members design)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
ชูเกียรติ สัจจโภชน์ และ ยุทธนา ศรีมณี
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2549

 

ชื่อเรื่อง
ระบบฐานข้อมูลอาคารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(Database system of king Mongkut's Institute of Technology North Bangkok buildings)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
จรุวรรณ ซิวสารี, ฐิติมา ตั้งเทียมยา และ เสาวนีย์ ถิ่นวิรัตน์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน และ อรุณ พุฒยางกูร
ปีพ.ศ.
2549

 

ชื่อเรื่อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนการเคลื่อนย้ายดิน  ในโครงการจัดรูปที่ดิน ประเภทสมบูรณ์แบบ
(A computer program for moving  schedules in intensive land consolidation project)
ผู้ทำวิทยานิพนธ์
ทองพูล ทาสีเพชร
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รศ.รังสรรค์ วงษ์บุญ และ ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2548

 

ชื่อเรื่อง
การสร้างระบบมัลติมีเดียเพื่อศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างสะพานพระราม 8
(Multimedia for Construction RAMA 8 Bridge)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
พิษณุ ภิรมย์นก, สุทธินันท์ แก้วมณี และ ก่อพงศ์ ชื้นครองธรรม
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2547

 

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์โครงข้อหมุน ซีซีทีทรัส รุ่น 1.70
(The development of CCT-Truss 1.70 computer program for truss analysis)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
ชยธร ชาติพฤกษพันธุ์ และ บวร วัฒนอัมพรกุล
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2547

 

ชื่อเรื่อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์และออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง
(A computer program for analysis and design of beam by strength design method)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
พลวิชญ์ อาจน้อย, อมรรัตน์ เชียงทอง และ สุพรรษา นิคมขำ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน และ สมิตร ส่งพิริยะกิจ
ปีพ.ศ.
2546

 

ชื่อเรื่อง
การสร้าง CAI เรื่องการทดสอบคอนกรีต
(Computer assisted instruction for the concrete testing)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
ศิวะ เขตแวงควง และ สุรศักดิ์ พลเพียร
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2546

 

ชื่อเรื่อง
การจำลองภาพสามมิติของภูมิประเทศโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Digital terrain model)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
ขรรค์ชัย ศรีสลับ และ ศุภชัย ทิพสุวรรณสูตร
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน และ ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย
ปีพ.ศ.
2546

 

ชื่อเรื่อง

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
(Development of computer program for database system in ministerial regulation No.55 (B.E. 2543))

ผู้ทำปริญญานิพนธ์
อัจฉราวดี โดดดารา และ กรกนก ดุสนี
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2545

 

ชื่อเรื่อง
แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยการเรียนรู้การวางแผนงาน ก่อสร้าง
(Computer aid for self-learning in planning of construction)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
กฤษฎา สุขสวัสดิ์, อนุวัชร เอี่ยมสุคนธ์ และธีรเวท สารพา
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
สมิตร ส่งพิริยะกิจ และ สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2545

 

ชื่อเรื่อง
การศึกษาวิธีการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียโดยวิธี Pipe jacking ในโครงการจัดการน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
(A Study concering construction of wastewater treatment pipes using pipe jacking method in Samut Prakarn watewater collection and water treatment project)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
ณัฏฐพล พลหาญ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2544

 

ชื่อเรื่อง
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
ดิสพงษ์ รัตนรอด และวิระ แซ่เล้า
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2544

 

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น "CCT-RC" ในโมดูลออกแบบฐานรากเดี่ยว คอนกรีตเสริมเหล็กวางบนเสาเข็ม
(Development of "CCT-RC" application software in module of reinforced concrete footing on pile design)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
ธีรวัฒน์ แก้วแสงทอง, พรเทพ ฉายาประจักษ์กุล และ วุฒิพร คล้ำประเสริฐ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2544

 

ชื่อเรื่อง
บ้านสำเร็จรูประบบผนังรับน้ำหนัก
(Prefabricated wall bearing system houses)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
วีระศักดิ์ ภัทรสิริปัญญา, วิฑูร อาภากวินกุล, ศรชัย คชสารมรกต
และอาทิตย์ วสุธาโสภณคำรงค
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ และ สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2543

 

ชื่อเรื่อง

การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุนเหล็ก
(The Development of original computer program for analysis and deign of truss)

ผู้ทำปริญญานิพนธ์
จิราวุฒิ เทียนคำ และธนวัฒน์ โอฬารกุลวัฒน์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
สรกานต์ ศรีตองอ่อน และ กิตติภูมิ รอดสิน
ปีพ.ศ.
2543

 

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาเอกสารมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน ผ่านระบบเครือข่าย
(The Development of reinforced concrete working stress design code paper in network system)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
ปริญญา สุภาพ และ สุริยันต์ สิงห์หฬ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2543

 

ชื่อเรื่อง

การพัฒนาเอกสารมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง ผ่านระบบเครือข่าย (The Development of reinforced concrete strength design code in network system)

ผู้ทำปริญญานิพนธ์
ประคอง ร่มโพธิ์ และ ประพนธ์ สาเข้ม
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2543

 

ชื่อเรื่อง
กรณีศึกษาการออกแบบและการก่อสร้างสระว่ายน้ำ สำหรับม้าแข่งฟาร์มฟูลออฟเลิฟ คอมเพลกซ์เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานีี
(The Design and construction of pool for racing horse (Full of Love complex center, udonthani province)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
ดำรงค์ ศิริเขต, จีระศักดิ์ ศรีสุข และ สุรเชษฐ หงส์ทอง
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2543

 

ชื่อเรื่อง
โครงการปรับปรุงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานก่อสร้างแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
(The Improvement project of building construction workshop for building construction department)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
ชัยอนันต์ ทองมั่น, พนมเกียรติ สุขพันธ์ และวัชระ ลิ้มเจริญ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
สรกานต์ ศรีตองอ่อน และ ดำเนิน คงพาลา
ปีพ.ศ.
2543

 

ชื่อเรื่อง
เอดีเอสเอส คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเหล็ก
(ADSS : a computer program for the analysis and design of steel structures)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
เอนก สุจริตพาณิชยกุล
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
รศ.ดร.นิพนธ์ เธียรศิริพิพัฒน์ และ สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2541

 

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Application software development for the design of reinforced concrete building)
ผู้ทำปริญญานิพนธ์
นันทพงษ์ พิกุลทอง, ศรชัย จันทร์รุ่งเรือง, ยอดชาย ครูเอิน ธีรพงษ์ กว่าสมบุญ
และณรงค์ พัฒนประสิทธิ์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ปีพ.ศ.
2541

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 14:48 น.)