เกี่ยวกับฉัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน


หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์ 02-913-2500-24 ต่อ 6511

E-mail

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

การศึกษา

- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (โยธา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสน์ศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสน์ศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

- กำลังศึกษาต่อ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โยธา)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ผลงาน

งานวิจัย

- การพัฒนาอัลกอริทึมในการทำระดับแนวทางและระดับแนวทางตามขวาง

- การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเลือกเส้นทางการเคลื่อนย้ายดิน ในโครงการจัดรูปที่ดินประเภทสมบูรณ์แบบ

- การพัฒนาแนวคิดการป้อนข้อมูลและ แสดงผลลัพธ์สำหรับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยวิเคราะห์โครงข้อหมุน

 

การพัฒนาโปรแกรม

- DON-Truss 1.0

- RMUTSB-RC

- CCT-TRUSS version 1.70

- CCT-RC version 2.0

- DTM (Digital Terrain model)

- CCT-Beam

- NECTECBEAM

- SD BEAM

- MemberRC

 

หนังสือ

- วิชวลเบสิกในงานวิศวกรรมโยธา

 

บทความ

- เทคนิคการคำนวณหาแรงภายในโครงข้อหมุนอย่างรวดเร็ว

- การสร้างกราฟิกแผนภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram : FBD) ของคานต่อเนื่อง ตอนที่ 1

- การสร้างกราฟิกแผนภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram : FBD) ของคานต่อเนื่อง ตอนที่ 2

- การปรับสเกลหน้าจอแบบพอดีกับกราฟิกคาน

- กราฟิกน้ำหนักบรรทุกบนคาน ตอนที่ 1

- กราฟิกน้ำหนักบรรทุกบนคาน ตอนที่ 2

- การเรียงลำดับข้อมูลแบบ Bubble Sort

- การคำนวณหาแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคานแบบง่าย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋า

- การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านกราฟิกสำหรับแสดงแผนภาพการวิเคราะห์คาน

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับวิเคราะห์โครงข้อหมุนโดยใช้วิธีรวมสติฟเนสโดยตรง

- แนวทางการสร้างวิซาร์ดเพื่อกำหนดข้อมูลสำหรับวิเคราะห์โครงข้อหมุน

- การแปลงรหัสจากเทอร์โบปาสกาลเป็นวิชวลเบสิก

- แนวทางการสร้างเว็บเพจ

- การสร้างเว็บไซต์ฟรี ที่ geocities.yahoo.com

- การหาค่าสัมประสิทธิ์ของโมเมนต์โดยใช้สมการถดถอยโพลีโนเมียล

- การสลับเมนูภาษาไทย-อังกฤษ

- แนวทางการประยุกต์ใช้ OLE ในการนำเสนองานทางวิศวกรรมโยธา

- การเปลี่ยนไอคอนเมาส์เป็นรูปมือ

- การปรับเปลี่ยนฟอนต์ในวิชวลเบสิก

- การหาอินเวอร์สเมตริกซ์โดยใช้ Excel

 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

- “โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบโครงสร้างไม้”

หมายเหตุ..ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประจำปี 2537 จาก NECTEC

- “ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับแสดงสูตรและแผนภาพพฤติกรรมของคานตามเงื่อนไขของน้ำหนักบรรทุกต่างๆ

หมายเหตุ..ได้รับทุนสนับสนุน โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ประจำปี 2541 จาก NECTEC และผ่านการคัดเลือก 1 ใน 20 โครงการที่เข้าร่วมแสดงในงานวันประกวดการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในวันที่ 7 มกราคม 2542 ณ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์

- “ซอฟต์แวร์ประยุกต์เกมหมากรุกไทย(หมากไล่-หมากหนี)

หมายเหตุ..ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ประจำปี 2541 จาก NECTEC และได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ในงานวันประกวดการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กในวันที่ 7 มกราคม 2542 ณ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์