จักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา : มิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

ปก

หน้าอนุมัติ

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญคำย่อ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ จักรวาลในพระพุทธศาสนา

บทที่ ๓ จักรวาลในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

บทที่ ๔ จักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก ก ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

ภาคผนวก ข เกียรติบัตรสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๕

ประวัติผู้วิจัย

 

************************

สรุปย่อที่นำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ ปี ๒๕๕๕

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2013 เวลา 13:02 น.)