RC Design workshop

การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาคปฏิบัติ

สมการสำหรับหาค่าสัมประสิทธิ์ของโมเมนต์ในการออกแบบแผ่นพื้นคสล.

ไฟล์ MS-Excel หาค่าสัมประสิทธิ์ของโมเมนต์ในการออกแบบแผ่นพื้นคสล. update 01/04/62

- ตารางหน่วยแรงลม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) และ มยผ. 1311-50 new

 

- ไฟล์ MS-Excel ช่วยออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD update 02/06/62

 

ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ

- CvET_Beam เวอร์ชัน 1.00 : วิเคราะห์โครงสร้างคาน

- CvET_RC เวอร์ชันทดสอบ : วิเคราะห์และออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทีละชั้นอาคาร

วิธีหน่วยแรงใช้งาน และวิธีกำลัง

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2019 เวลา 16:34 น.)