030625107 Software for Structural Analysis

— การคำนวณหาหน่วยแรงลมสำหรับอาคารสูงปานกลาง ตาม มยผ.1311-50

การคำนวณหาหน่วยแรงลมสำหรับอาคารเตี้ย ตาม มยผ.1311-50

การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวงฉบับพ.ศ. 2550

— การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว วิธีแรงสถิตเทียบเท่า ตาม มยผ.1301/1302-61

— การใช้ MS-Excel ช่วยในการคำนวณ

— ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงข้อหมุน 2 มิติ ด้วยวิธีสติฟเนส

(ตัวอย่างใช้ MS-Excel ช่วยในการคำนวณ)

— ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงข้อหมุน 2 มิติ ด้วยวิธีสติฟเนส กรณีที่รองรับเคลื่อนที่

(ตัวอย่างการใช้ MS-Excel ช่วยในการคำนวณ)

— ขั้นตอนการวิเคราะห์คาน 2 มิติ ด้วยวิธีสติฟเนส

(ตัวอย่างการใช้ MS-Excel ช่วยในการคำนวณ 1)

(ตัวอย่างการใช้ MS-Excel ช่วยในการคำนวณ 2)

— ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงข้อแข็ง 2 มิติ ด้วยวิธีสติฟเนส

(ตัวอย่างการใช้ MS-Excel ช่วยในการคำนวณ)

— แนวทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีสติฟเนส

— การวิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คานแบบไม่มีแป้นหัวเสา คอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กทีหลัง <ปรับปรุงครั้งที่ 1>

(ตัวอย่างการใช้ MS-Excel ช่วยในการวิเคราะห์แผ่นพื้นไร้คานแบบไม่มีแป้นหัวเสา <ปรับปรุงครั้งที่ 1>)

 

 

 


 

หน้งสือ/เอกสารแนะนำ

— กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.๒๕๕๐

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 07 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:06 น.)